skip to Main Content

Algemene voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de haptotherapeut en de cliënt(en).

• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 75,- per individuele sessie haptotherapie. Een individuele sessie duurt maximaal 60 minuten.
• Annuleren of wijzigen van een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren aangegeven te worden.
• Bij annuleren van een afspraak minder dan 24 uur van tevoren of bij het zonder mededeling niet nakomen van de afspraak, wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht.
• Betaling van de nota geschiedt contant of per bankoverschrijving. Betaling binnen 14 dagen met vermelding van naam en factuurnummer.
• Bij te laat betalen wordt er eenmaal een herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 7 dagen.
• Na het uitblijven van betaling na de eerste betalingsherinnering volgen er twee aanmaningen. Wanneer de betaling ook na de aanmaningen niet wordt voldaan wordt er een incassotraject opgestart waarbij deze kosten voor de rekening van de cliënt komen.

• De haptotherapeut behoudt zich het recht voor om incassomaatregelen te treffen en hierbij zonodig derden in te schakelen.
• De haptotherapeut behoudt zich het recht voor om de behandeling op te schorten danwel stop te zetten wanneer er niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
• Bij de start van de intake wordt er door de cliënt een toestemmingsverklaring ondertekend in het kader van de AVG wet en wkkgz (verplicht per 28 mei 2018).

• Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Dit houdt in mijn praktijk in dat alleen ik toegang heb tot jouw persoonlijke gegevens. Mocht je willen dat een verwijzer informatie krijgt, zal ik dit na overleg met jou doen. Tevens dient hier officieel een toestemmingsverklaring voor ondertekend te worden.

• Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat jij hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Uitzonderingen hierop zijn verderop in deze voorwaarden te lezen.

• Het dossier is en blijft eigendom van de haptotherapeut.

• Een kopie van het dossier mag door de cliënt opgevraagd worden. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

• Vijftien jaar na afronding van het haptotherapietraject wordt het dossier vernietigd.

• In het dossier worden de volgende gegevens opgenomen: NAW-gegevens, verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, sessieverslagen en brieven van en naar verwijzers.

• Het dossier wordt digitaal in een beveiligde omgeving bewaard.

Geheimhouding:

De haptotherapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de sessies van de cliënt of uit andere bron heeft gekregen.
De enige uitzondering daarop is als door deze geheimhouding jouw eigen veiligheid of die van anderen ernstig in gevaar komt. In deze gevallen kan de therapeut genoodzaakt zijn te overleggen met bijvoorbeeld de huisarts. Je wordt daar altijd van op de hoogte gesteld. Echter de haptotherapeut behoudt zich het recht voor, bij sprake van ernstig gevaar voor zichzelf of anderen, om weloverwogen zonder overleg en/of toestemming vooraf van de client informatie aan derden te verstrekken.

Overleg met derden:

Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij je situatie betrokken zijn. (Psycholoog, maatschappelijk werk, huisarts, etc.) Hiervoor moet je schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege het beroepsgeheim.
Vaak bestaat dit contact uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de behandelaar bericht over de datum van afronding en het resultaat van de behandeling.

Niet willen tekenen van de behandelovereenkomst:

Wanneer een cliënt de behandelovereenkomst of toestemmingsverklaring weigert te ondertekenen dan ben ik genoodzaakt te stoppen met de behandeling. Uiteraard bespreken we dit eerst.

Intervisie:

Om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen maakt de therapeut deel uit van een intervisiegroep. Dit is een groep van meerdere hulpverleners van verschillende disciplines die elkaar ondersteunen en begeleiden in hun werk. Binnen deze intervisiegroep worden ook cliënt-situaties besproken. Dit gebeurt altijd uiterst zorgvuldig en zonder het noemen van een naam of specifieke andere gegevens. Het accent van de bespreking ligt op het verbeteren van het functioneren van de haptotherapeut. De therapeut hoeft je niet op de hoogte te stellen van deze bespreking en de resultaten daarvan.

Schade:

Praktijk Anneke Thuijs, haptotherapeut, is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die je geleden hebt door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoekgeraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Klachten:

Ben je ergens niet tevreden over, vertel me dit dan zo spoedig mogelijk, bijvoorbeeld bij de eerstvolgende afspraak. Natuurlijk mag je me ook tussendoor een vraag hierover stellen. Klachten bespreek ik het liefst persoonlijk en we zullen proberen om tot een oplossing te komen. Voor meer informatie kun je kijken op https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Mocht je toch schriftelijk een klacht willen indienen dan kan dat bij de klachtencommissie van de NFG waar de haptotherapeut bij is aangesloten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. (Zie website NFG) of mail naar info@de-nfg.nl.

Deel dit
Back To Top
Zoeken